.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวังยางวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
  หน้าหลัก    เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์
 

 เป้าประสงค์/เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน

4. โรงเรียนมีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย

6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

7. โรงเรียนส่งเสริมและให้ความร่วมมือการจัดการศึกษาทุกระดับ

 
 
นายเทอดไทย หอมสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังยางวิทยาคม
 
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 6 มีนาคม 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.97.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 209,708
 
โ ร ง เ รี ย น วั ง ย า ง วิ ท ย า ค ม
1 6 0 หมู่ 2 ต. วั ง ย า ง อ.วั ง ย า ง จ.น ค ร พ น ม 4 8 1 3 0
Tel : 0 4 2 - 5 7 7 0 1 1  Fax : 0 4 2 - 5 7 7 0 1 1