.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวังยางวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
  หน้าหลัก    เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์
 

 เป้าประสงค์/เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน

4. โรงเรียนมีคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพภายในเข้มแข็ง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย

6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

7. โรงเรียนส่งเสริมและให้ความร่วมมือการจัดการศึกษาทุกระดับ

 
 
นายธีระพงษ์ นามสง่า
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.200.101.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 459,116
 
กันยานยน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 29 กันยานยน 2566
 
 
โรงเรียนวังยางวิทยาคม
160 หมู่ 2 บ.หนองนางด่อน ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 48130
Tel : 042-577011  Fax : 042-577011
Email : wangyangwit@wyw.ac.th